electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- חברות סולאריות
- מערכת סולארית לעסקים
- מהו קולט סולארי?
- להרוויח כסף "ירוק"
- ביו-דלקים
- מערכת סולארית ביתית
- מכירת חשמל


חינוך ולמידה על אנרגיה סולארית

השימוש באנרגיה סולארית הוא חלק בלתי נפרד מהמאמצים הננקטים בארץ ובעולם כולו במטרה לצמצם את הזיהום, את התחממות כדור הארץ ואת הפגיעה החמורה בסביבה.

אנרגית השמש היא אנרגיה מתחדשת, בלתי מתכלה ובעיקר אנרגיה נקייה היכולה לשמש למטרות שונות כולל ייצור חשמל ללא פליטה של גזי חממה.

המודעות לצורך בקידום השימוש באנרגיה סולארית, כמו גם המודעות לנושאי איכות הסביבה האחרים, גברה מאוד בשנים האחרונות בקרב מקבלי ההחלטות וגם בקרב הציבור הרחב.

מסיבה זו ומסיבות נוספות, לחינוך לנושאי איכות הסביבה, כולל אנרגיה סולארית, ישנה חשיבות רבה ביותר, הן בחיי הווה והן לקראת עתיד טוב ונקי יותר.

מדוע ללמד על אנרגיה סולארית?

נושא האנרגיה הסולארית הוא מבחינה חינוכית חלק בלתי נפרד מחשיבה סביבתית והוא כולל היבטים שונים המשפעים על חיי כולנו.

בהקשר החינוכי, חשוב ביותר לעסוק באופן מעמיק בנושא  "פיתוח בר קיימא". על התלמידים להבין ולהפנים, כי חברה אחראית ומפותחת צריכה להשקיע מתוך אחריות אישית, אנושית ולאומית ולפעול למען הסביבה בה היא חייה ולמען הדורות הבאים.

מקורות האנרגיה הישנים, ההולכים ומתכלים, הם גם המקור העיקרי לזיהום ולפגיעה בסביבה. חברה אחראית צריכה להשקיע ולחפש מקורות אנרגיה חדשים – נקיים ובלתי מתכלים שיאפשרו המשך הפיתוח וההתקדמות גם לא "על חשבונה" של הסביבה.

חשיבותה של האנרגיה הסולארית

הילדים צריכים להבין, כי אנרגית השמש היא חלק בלתי נפרד מקבוצה שלמה של אנרגיות נקיות ומתחדשות הזמינות כל העת לשימוש.

יש לתת דגש על החשיבה החברתית והסביבתית ועל  האחריות המוטלת על כתפיו של כל אדם לשמור על סביבתו הקרובה והרחוקה למען עצמו, למען ילדיו ונכדיו, למען אוכלוסיית העולם כולו, ולמען הצמחייה ויצורים חיים אחרים.

נוסף לכך, נושא האנרגיה הסולארית הוא נושא בעל משמעויות מקומיות. השמש היא חלק מתנאיי האקלים והיא אחד ממקורות החיים המרכזיים על פני כדור הארץ.

ככזו מעצבת השמש את חיי כולנו, כולל בני אדם החיים באזורים קרים ביותר על פני הגלובוס וזוכים רק לתקופה קצרה ביותר של שמש.

השמש הישראלית
היא משאב בלתי נדלה והיא גם גורם משותף לנו ולשכנותינו, ושלא כמו המים או האדמה באזור, היא איננה מוגבלת ואיננה מהווה בסיס לסכסוכים פוליטיים או אחרים.

מסיבה זו, השמש איננה רק מקור אנרגיה נדיב וזמין אלא גם בסיס פוטנציאלי לשיתוף פעולה בעתיד עם שכונותינו. כדאי לשקול הקמת חוות סולאריות בשטחים פתוחים, למשל בנגב, שם יש שטח פנוי לרוב.

אם נצליח לגרום למקבלי ההחלטות לעבור לשימוש, אפילו חלקי, באנרגיה חלופית, אולי נצליח בהדרגה להביא לאותו מעבר הדרגתי גם בקרב ארגונים ומוסדות. חשבו על בית ספר מודע סביבתית, כמה נפלא זה יהיה!

אנרגיה סולארית – דגשים חינוכיים

  • כשלב ראשון צריכה תוכנית הלימודים לספק הסברים מקיפים על איכות הסביבה, אנרגיות מתחדשות, אנרגיה סולארית ונושאים נוספים
  • יתרונותיה של האנרגיה הסולארית ברמות השונות: קיומית, כלכלית, תרבותית, ערכית, פוליטית או בכל רמה אחרת
  • פיתוח בר קיימא – כיצד ניתן להשתמש באנרגית השמש ולאיזה מטרות? עיסוק בנושאי מדע וטכנולוגיה, הכרה של הטכנולוגיות הסולאריות הקיימות ותוכניות לקראת העתיד, השימוש באנרגיה תרמו סולארית וכן אנרגיה גיאותרמית להפקת חום והשימוש בטכנולוגיה פוטו וולטאית לייצור חשמל, והתייחסות למצוי, לרצוי וגם לצפוי בנושא השימוש באנרגיית השמש בתחומי המדע והטכנולוגיה בהווה ובעתיד הקרוב