electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- כלכלת סביבה
- השווינו בין טכנולוגיות סולאריות. תראו מה יצא
- חשמל סולארי גם בבית שלך!
- אנרגית מים
- שיטות לייצור חשמל נקי
- מכשירי חשמל מחוברים לטבע
- חברת החשמל משלמת לי?!


חוות סולאריות בישראל

היום כמעט כולם מודעים לכך, שישראל צריכה להשקיע יותר במטרה להקטין את צריכת הדלק הפוסילי בארץ.

לבד מזיהום הסביבה ומעליית המחירים המתמדת של הדלק, השימוש המוגבר בו אף מחזק את האויבות שלנו ומכניס לכיסן מדי שנה מעל לשלושה טריליון דולר. לכן קמה ועלתה החלופה של ביו-דלקים.

אמנם, ישראל איננה עשירה במחצבים טבעיים, באדמה או במים אך היא, כשאר מדינות המזרח התיכון, עשירה מאוד בשמש.

אנרגית שמש ניתן לנצל בכדי להפיק כמויות מכובדות של חשמל גם מבלי להזדקק לדלק או למקורות אנרגיה מתכלים או מזהמים אחרים.

עם זאת, בשביל להפיק חשמל מאנרגית השמש, יש להקים חוות סולאריות גדולות בארץ. הקמת החוות כרוכה הן בהשקעה כספית גדולה והן בניצול נרחב של שטח פתוח, מישורי וחשוף לקרני השמש.

הקמת חוות סולאריות בישראל


כדי להקים תחנת כוח סולארית גדולה, ללא קשר לטכנולוגיה בה היא פועלת ולהספק הייצור שלה, לרוב יש צורך בשטח המשתרע על אלפי דונם, וכדי לבנות חוות סולאריות שיוכלו גם לאגור אנרגיה, יש צורך בשטחים נוספים.

שלא כמו בארצות הברית או במדינות גדולות אחרות, משאבי הקרקע בישראל הם מוגבלים ביותר, והרצון להקים חוות סולאריות מלווה בחשש לפגיעה בשטחים הפתוחים הקיימים.

לפי ההמלצות של מומחים שונים, יש לבחון כל אחת מהחוות הסולאריות העתידות לקום בהתאם למאזן הסביבתי שלה, ולקדם כמה שיותר את המתקנים שאינם פוגעים בשטחים הפתוחים.

לרוב, נהוג לחשב את שטחן של החוות הסולאריות ביחס למגוואט חשמל. כדי לייצר מגוואט חשמל בודד אחד באמצעות אנרגיה סולארית יש צורך בכ-20 דונם קרקע.

כאמור, חוות סולאריות, המאפשרות גם אגירה של אנרגית השמש בשעות בהן היא איננה זורחת, דורשות שטח גדול יותר.

תחנת כוח סולארית ממוצעת המספקת כ-200 מגוואט חשמל עשויה להשתרע על בין 4,000 ל-13,000 דונם ביחס ישיר לטכנולוגיה, לשעות הפעילות ולהיבטים טכניים אחרים.

בנוסף לכך, מרבית השטחים המישוריים המתאימים להקמת מערכת סולאריות משמשים היום כשטחי חקלאות, כשטחים צבאיים וכשמורות טבע, והשטחים הפתוחים האחרים הזמינים להקמת תחנות הכוח הסולאריות הם מצומצמים ביותר.
 
לנצל את גגות המבנים


בשל היעדר שטחים מתאימים להקמת חוות סולאריות, מעדיפים בארץ בשלב הראשוני לנצל את גגות המבנים החקלאיים או הגגות האחרים הקיימים בכל רחבי הארץ כדי להקים מתקנים סולאריים.

הגגות של מבנים שונים הם מיקום אידיאלי להתקנה ולהצבה של קולטי שמש סולאריים ביחס לתנאים הקיימים ולהיבטים חזותיים שונים.

השימוש בגגות של מתקני חנייה, מתקני אחסון במבני משק או מתקנים אחרים בשטחים חקלאיים מוביל לחיסכון בקרקע תוך ניצול יעיל של שטחם.

בנוסף לכך, מומלץ להקים חוות סלולאריות על גגות מבנים או אפילו בשטחים פתוחים ביחס לשיקולי נוף ולשיקולי יעילות שונים.

עדיף להקימן בשטחים הצמודים ליישוב או בשטחים הנמצאים בקרבת מקום לקווי חשמל או לתשתיות חשמל.

קירבה זו מונעת את הצורך בהקמת תשתיות חשמל חדשות עבור החוות הסולאריות הכוללת, בין השאר, עמודים, כבלים ותחנות ממסר. השימוש בגגות או בשטחים מוגבלים מונע גם את הפגיעה בשטחים הפתוחים המעטים שעדיין נותרו בארץ.

מי עוד מקים חוות סולאריות בישראל? קראו על מערכות סולאריות בקיבוץ יטבתה