electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- יצור חשמל סולארי
- גם הילדים חושבים ירוק
- מהי אנרגיה תרמו-סולארית?
- חסכון בחשמל.... ובכסף!
- חינוך לאנרגיה סולארית
- מערכות סולאריות לארגון
- אנרגיית מים בישראל


דואגים לסביבה ירוקה - המשרד להגנת הסביבה

מוזר ככל שישמע, המשרד לאיכות הסביבה בישראל הוקם רק בשנת 1989.

בשנת 2009 שונה שם המשרד מאיכות הסביבה ל- "המשרד להגנת הסביבה." המשרד מתוקצב על ידי הממשלה ומשאביו מופנים להגנת הסביבה בישראל.

חזון ויעדים

חזון המשרד להגנת הסביבה הוא לאפשר לתושבי ישראל איכות חיים וסביבה בטוחה תוך שימוש מושכל באנרגיה ושמירה על ערכי הטבע, המערכת האקולוגית ואתרי המורשת לדוד ודור.

המשרד גם חרט על דגלו להפוך את מדינת ישראל לאחת המדינות המפותחות והמובילות בשמירה על איכות הסביבה ולהוביל מחקר על אנרגיה מתחדשת ופתרונות סביבתיים וירוקים.

כל שנה מפרסם המשרד יעדים הכוללים טיפול בבעיות נקודתיות ויעדים כלליים הנכונים לכל זמן ולכל תקופה. למשל, בשנים האחרונות אחד היעדים הבולטים הוא הפחתת ייצור הפסולת ודגש על מיחזור.

יעדים כמו שיפור המערכות האקולוגיות וחלוקת משאבים צודקת בין כל התושבים שבים ונכתבים בכל שנה.

תחומי אחריות

המשרד להגנת הסביבה עובד בשלושה מישורים:

  • המישור הארצי – חוקים ותקנות ארציות, פיתוח משאבים לכלל האוכלוסיה לרבות תחנות כוח, מקורות של אנרגיה חלופית, רשות הגנים והחברה להגנת הטבע.
     
  • מישור מחוזי – חלוקה של שישה מחוזות על פי תנאים גיאוגרפיים. המשרד נותן מענה על הצרכים המיוחדים של כל איזור. איזור הנגב, השפלה או הצפון. הקצאת משאבים לאותם איזורים, פרסום תקנות מיוחדות והעמדת צוותים מיוחדים האוכפים ונותנים ייעוץ לגבי כל מחוז.
     
  • המישור המקומי – המשרד מפעיל עשרות יחידות סביבתיות המשמשות כמתווכים בין המשרד ותקנותיו לבין הרשויות המקומיות. היחידות מוציאות לפועל את הדרישות הסביבתיות ומשמשות כגוף מייעץ לרשויות המקומיות.

חקיקה ופסיקה ירוקה

חלק חשוב וקריטי של המשרד להגנת הסביבה הוא חקיקה המתאימה להלך הרוח ולצרכים המיוחדים של מדינת ישראל בכל מה שקשור לאיכות הסביבה.

המשרד מקדם פרוייקטים לאומיים של חידוש אנרגיה והפחתת זיהום האוויר באמצעות חקיקה מתאימה, כמו עזרה בקידום חוק החשמל החדש.

בין הנושאים העולים לחקיקה היא ההגנה על בעלי חיים, הפחתת זיהום האוויר, חשמל ירוק, זיהום מים, שמירה על חופי הארץ, שפכים ופסולת, חומרים מסוכנים, תחנות כוח תכנון ובנייה.

בעלי תפקידים

בראש המשרד עומד השר להגנת הסביבה ולו מנכ"ל המשרד. מתחתם עובדי יועצים ואנשי מחקר לכל נושא שהמשרד אחראי עליו.

השר מייצג את המשרד במלחמות התקציב השנתי והנחת חוקים ותקנות על שולחן הממשלה.

המשרד כאינטרס לאומי

הלוגו של המשרד להגנת הסביבה נושא את הסיסמה "שלום עם הסביבה." ככל שעוברות השנים, מתגלה המשרד כאחד החשובים לאוכלוסיה בישראל.

במילים אחרות, המשרד דואג שננשום אוויר נקי, שנתרחץ במים נקיים ושהסביבה תהיה נקייה, יפה וראויה לטיולים.

חשיבות איכות הסביבה היא הנושא החם של העולם. בעוד הריאות הירוקות הולכות ונעלמות, אפקט החממה גובר וזיהום האוויר מתגבר, למשרד חשיבות עליונה במציאת מקורות אנרגיה ירוקה חדשה ובהפחתת זיהום הסביבה.

משרד חזק ומתוקצב העוסק בהגנת הסביבה חזק הוא אינטרס לאומי ראשון במעלה.