electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- ייצור חשמל סולארי - שיטות לייצור חשמל ירוק
- אנרגיה ירוקה - אנרגיה חלופית
- מהפכת איכות הסביבה - אנחנו רוצים עולם ירוק יותר
- אנרגיה מתחדשת - אנרגיה שמקורה בתהליכי טבע
- חינוך ולמידה על אנרגיה סולארית
- התחממות גלובלית והחלק שלנו במאמץ - חשוב לדעת
- שילוב המשפחה בחסכון הירוק


אנרגיית ביומסה - אפיק אנרגיה מתחדש

אנרגיית ביומסה הינה אפיק אנרגיה מתחדש וחשוב, מומחים רבים רואים בה העתיד של אספקת האנרגיה העולמית. האוכלוסייה הגדלה ורמת החיים המטפסת במדינות המתפתחות, הביאו לעליה תלולה בתיאבון העולמי למקורות אנרגיה הדרושים לצורך הפקת חשמל, חום ושימוש בכלי רכב.

לצד כל אלה, העשור האחרון הביא עימו עליה משמעותית במודעות לצורך בפיתוח של מקורות אנרגיה חלופיים הממעטים בפליטת פחמן דו חמצני לאטמוספירה שאר גורם לאפקט החממה ומפליטה של זיהום אוויר מוכח כבעל קשר ישיר לעלייה בתחלואה של האוכלוסיה. אנרגיית ביומסה, לצד אנרגיות מתחדשות נוספות כגון אנרגיה גיאותרמית, עשויה להיות הפתרון לכך.

אנרגיית ביומסה – מהאדם הקדמון ועד ימינו

אנרגיית ביומסה היא כזו היכולה להיות מופקת מהמסה הביולוגית של כל חומר אורגני. עובדה זו הופכת את מקורותיה למגוונים הרבה יותר מרוב מקורות האנרגיה המוכרים. למעשה, אנרגיית ביומסה מופקת משחר ההיסטוריה, כבר מהרגע בו החלו להבעיר באמצעות גזרי עצים.אנרגיית ביומסה

ניתן להפיק אותה באופן ישיר באמצעות בעירה, אך הדרך היעילה ביותר להפיק אותה הינה באמצעות תהליכי תסיסה או חמצון המביאים להפקה של גז מתאן בו ניתן להשתמש להפקת חום.

מקורות מגוונים ומתחדשים

היתרון הגדול של אנרגיית ביומסה טמון ביכולת להפיק אותה ממגוון רחב במיוחד של מקורות. פעמים רבות הפקת אנרגיית ביומסה תהווה פתרון להצטברות של פסולת עירונית, פסולת אורגנית מייצור מזון, נסורת ושאריות עץ, גזם ועוד.

היכולת לעשות שימוש במקורות שאינם מאותרים ומופקים באופן ייחודי לצורך הפקת האנרגיה, הופכת את אנרגיית הביומסה לכזו המופקת תוך נטילת חלק במחזור הפחמן של כדור הארץ, אותה כמות פחמן המצויה במקורות בהם עושה הפקת אנרגיית ביומסה שימוש היא גם זו החוזרת אל האטמוספרה, זאת בניגוד לאנרגיה ממקורות מתכלים כגון נפט או פחם.

חדשנות בהפקת אנרגיית ביומסה

כאמור, אנרגיית ביומסה מופקת משחר ההיסטוריה באמצעות שריפה המפיקה אנרגיית חום. עם זאת, עד לפני כעשור לא היה השימוש בה נפוץ כמקור מרכזי במפת צריכת האנרגיה העולמית.

הצורך להתמודד עם אפקט החממה לצד העלויות המאמירות של מקורות האנרגיה השונים הביאו בעשור האחרון למהפיכה של ממש בשימוש באנרגיית ביומסה וכיום היא מופקת תוך שמירה על יחסי עלות - תועלת גבוהים ובמדינות רבות אנרגיה המופקת ממאגרי פסולת באמצעות הפקה חדשנית של גז המתאן תופסת נתח הולך וגדל מצריכת האנרגיה הכללית.

לשימוש באנרגיית ביומסה יתרונות רבים – היא מספקת פתרון להצטברות של כמויות פסולת שבעבר היוו מטרד סביבתי התופס גם שטחי קרקע יקרים והיא אינה מהווה 'טביעת רגל' פחמנית על אפקט החממה.

עם זאת, חיסרון משמעותי עשוי להופיע כאשר מפיקים אנרגיית ביומסה בשיטות מסורתיות של שריפה, כפי שעדיין נעשה במדינות מתפתחות לעיתים.

קראו בהרחבה על : מהפיכת איכות הסביבה

הפקה באמצעים לא מתוחכמים עשויה להביא לזיהום אוויר רב שהפגיעה שלו בסביבה היא מהותית. בנוסף, עשויה הפקת אנרגיית ביומסה להוות תמריץ לכריתת יערות במדינות מתפתחות החוטאות למטרותיה של הפקת אנרגיה בדרך זו.

ביומסה הינה בוודאות מתחומי האנרגיה החשובים של העתיד. כבר היום יתרונותיה רבים והשפעתה משמעותית. ככל שטכנולוגיה זו תשתחלל ילך ויתפוס מקור אנרגיה זה מקום חשוב יותר במפת האנרגיה הכלל עולמית.