electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- אנרגית מים הידרואלקטרית
- אנרגיה מתחדשת
- ייצור חשמל סולרי
- יתרונות באנרגיה סולארית
- תיקון לחוק החשמל


אנרגיה סולארית בישראל

אנרגיה סולארית כמקור לצמיחה כלכלית

הפקת אנרגיה סולארית היא היום חלק בלתי נפרד משגרת חייה וכלכלתה של כמעט כל מדינה בעולם. היום יודעים, כי לניצול אנרגית השמש הבלתי מתכלה, ולשימוש בתאים סולאריים או בטכנולוגיות מתקדמות אחרות, ישנה חשיבות רבה לצורך הבטחת הצמיחה הכלכלית ארוכת הטווח, לניצול מקורות אנרגיה קיימים ולעידוד היעדר תלות במקורות אנרגיה חיצוניים.

בנוסף לכך, השימוש באנרגיה סולארית הוא ענף מתפתח המאפשר יצירת תעסוקה בתחומיי המחקר וההיי-טק, ומעל הכול הוא מסייע לשמירה על איכות הסביבה ומצמצם את פליטת גזי החממה לאטמוספרה.

מדינת ישראל זקוקה לאנרגיה חלופית

הצורך הקיים בהפקת אנרגיה סולארית במדינת ישראל הוא רב יותר מזה הקיים במדינות אחרות. הפקת אנרגיה חלופית באמצעות קרני השמש היא מקור לאספקת אנרגיה חיונית מבחינה אסטרטגית וטכנולוגית, והיא בעלת חשיבות מכרעת לצמיחה הכלכלית של המדינה.

בישראל ישנן כמויות קטנות ביותר של משאבי אנרגיה טבעיים שאינם מאפשרים ייצור עצמי של דלק. מסיבה זו, תלויה ישראל בייבוא של מקורות אנרגיה ממדינות זרות. תלות זו איננה רצויה, הן מבחינה כלכלית והן בשל מצבה הפוליטי הרגיש של ישראל ביחס לשכנותיה וביחס לזירה הבינלאומית הכללית.
נסיבות מיוחדות אלה מחייבות את ישראל להשקיע מאמצים כדי להשתחרר מהתלות במקורות אנרגיה חיצוניים וכדי לפתח חלופה סולארית ראויה.

בנוסף לכך, מתמודדת ישראל, ממש בדומה למדינות אחרות, עם שוק אנרגיה לא יציב ועם תנודות תקופתיות ולעיתים קיצוניות במחירי הדלק ברמה האישית והכלל ארצית. המחסור בנפט ובגז טבעי יוצרים חוסר יציבות ועלייה במחירי החשמל. חברת החשמל מתקשה לעמוד בדרישות ובצריכה הגוברת והולכת, ובמקביל נאלצת להתמודד עם חוב כספי של מעל 45 מיליארד ₪.

החוב הכספי והתלות בגורמים חיצוניים עלולים להוביל לעיכוב בהקמתן של תחנות כוח חדשות. זאת ועוד, למרות רמות הצריכה הגדלות, השוק בישראל הוא קטן יחסית, ולכן קשה לגייס גורמי חוץ שיממנו פרויקטים חדשים.

הפקת אנרגיה סולארית במדינת ישראל


אמנם, בישראל כמעט לא קיימים מאגרי נפט או מאגרים אחרים אך ימים שטופי שמש קיימים למכביר. מדינת ישראל בורכה במשאב טבעי ומתחדש של קרינת שמש בכל עונות השנה, שאיננו מנוצל עדיין במלואו. בנוסף לכך, במדינת ישראל נערכים מחקרים בתחום הפקת אנרגיה מתאים סולאריים במסגרות מדעיות וגם בתעשיית ההיי-טק ובתעשייה עתירת הידע.

משאבי שמש בלתי נדלים ואפשרויות טכנולוגיות מתקדמות הופכים את מלאכת הפקת החשמל בעזרת תאים סולאריים בישראל לתחום פורה ביותר שיאפשר גם צמיחה כלכלית. מדינת ישראל מסוגלת להקים בהדרגה מערכות מבוזרות שונות לצורך הפקת חשמל סולארי ביחס ישיר לגידול בביקוש.

השימוש באנרגיה סולארית ישפר ללא היכר את מנגנוני האספקה הקיימים ויקטין את העלויות הכרוכות בחלוקת החשמל ובתהליכי ההולכה. מערכות סולאריות ניתן להקים בסמוך למוקדי השימוש גם ללא פגיעה בסביבה.

הקמת מערכות הפקת אנרגיית שמש בפיזור גיאוגרפי נרחב תקטין את צריכת האנרגיה המתכלה, תצמצם את ההשפעות של הפוליטיקה הבינלאומית על תחום האנרגיה, תגן על המדינה מפני התנודות בשוק הדלק ותצמצם באופן ניכר את הפסקות החשמל.

לקריאה נוספת בנושא חשמל סולארי: