electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים


אנרגיה חלופית

מה בין אנרגיה רגילה ואנרגיה חלופית?

אנרגיה חלופית היא כל סוג אנרגיה שאיננה מופקת ממקורות קונבנציונליים ומתכלים. מרבית האנרגיה המופקת בעולם היום מקורה בחומרים ובמשאבים מתכלים כגון: נפט, דלק, פחם וחומרים אחרים, אשר השימוש בהם כרוך בצמצום משמעותי של מאגרי האנרגיה הקיימים ובחשש מהתכלותם המוחלטת לאורך זמן.

להבדיל מן המושג 'אנרגיה ירוקה', אנרגיה חלופית איננה בהכרח אנרגיה שאיננה מזהמת את הסביבה. שלא כמו אנרגיה מתחדשת, אנרגיה חלופית איננה קשורה בהכרח לאנרגיה שמקורה בתהליכי טבע מתמשכים ובמקורות שאינם מתכלים כתוצאה מהשימוש בהם.

מדוע אנו זקוקים לאנרגיה חלופית?


הסיבה העיקרית לחיפוש אחר אנרגיה חלופית, היא החשש הגדל והולך מפני התמעטות לאורך זמן או העלמות מקורות האנרגיה המסורתיים, לצד ההכרה בכך שמרבית מקורות האנרגיה היום ובעיקר הנפט נמצאים תחת שליטה של מספר מדינות מצומצם. מדינות אלה רותמות את הסחר בהם גם לצרכים פוליטיים ולעיתים לעשיית שימוש לא ראוי ברווחים שהן מפיקות ממשאבים אלה.

נושא האנרגיה החלופית הפך לנושא בעל משמעות גלובלית חוצת גבולות לאחר פרוץ משבר הנפט בשנת 1973 ולאחר עליית מחירה של חבית נפט אחת משני דולר אמריקאי ל-40 דולר אמריקאי. עם זאת, כמות האנרגיה החלופית המופקת כיום איננה יכולה עדיין להחליף את מקורות האנרגיה הישנים.

מקורות אנרגיה חלופית

היום ישנן מספר דרכים מרכזיות ליצירת אנרגיה חלופית:


אנרגיה הידרואלקטרית: אנרגיה זו נוצרת על ידי שימוש מכני בכוחם של המים. את האנרגיה הנוצרת באמצעות המים ניתן להפוך בקלות לחשמל על ידי ניצול הכוח הנוצר בזרימת המים באמצעות סיבוב גלגל, טורבינה או בכל דרך אחרת. תחנת כוח הידרואלקטרית היא המקום בו הופכת האנרגיה המכאנית של המים לאנרגיה חשמלית.

אנרגית רוח: גם את הרוחות המנשבות ניתן לנצל לצורך הפקת אנרגיה כולל הפקת חשמל, הן באמצעות טורבינות רוח והן באמצעות טחנות רוח מודרניות.

אנרגיה סולארית: היא אנרגיה הנוצרת באמצעות קרני השמש. היום משמשת האנרגיה המופקת מהשמש לחימום המים באמצעות דוד שמש או אף להפעלת מכוניות היברידיות המונעות גם בעזרת אנרגיה סולארית

אנרגיה סינתטית: במקרה זה האנרגיה מופקת ממקורות מתכלים אך אלה מקורות  חדשים שלא נעשה בהם כמעט שימוש בעבר. אדמת כבול, פצלי שמן ופחם טבעי הם חלק מהחומרים מהם ניתן להפיק אנרגיה שימושית רבה.

ביו - דלק: הפקת אנרגיה, גז, חשמל או חום ממקורות ביולוגים שונים, כדוגמת צואת בעלי חיים, זבל ביתי ותעשייתי, חיידקים וצמחים שונים.

בנוסף למקורות אלה, נמשך כל העת המחקר במטרה לנסות ולמצוא מקורות חדשים ליצירת אנרגיה חלופית. יצירת אנרגיה חלופית היא אתגר אמיתי וצורך ממשי של משק האנרגיה העולמי והיא יכולה להבטיח לאורך זמן אספקה של אנרגיה זולה, נקייה יותר באופן יחסי ולסייע בצמיחה הכלכלית ובפיתוח הטכנולוגיה והמחקר בעולם כולו.

עם זאת, כדי לפתח ולהגביר את השימוש במקורות של אנרגיה חלופית יש צורך הן בתמיכה ממשלתית בפרויקטים חשובים והן ביצירת שיתוף פעולה בינלאומי נרחב יותר בתחומיי המחקר והפיתוח.